TR
EN

Mimarlık Hizmetleri

MİMARLIK HİZMETLERİ

Müşterilerimize sunduğumuz mimarlık hizmetlerini şu iki ana başlık altında toplayabiliriz:

 • BİNA TASARIMI
 • İÇ MEKAN TASARIMI

Bu hizmetler altı aşamada yürütülen çalışmalarla gerçekleştirilir.

 

HİZMET AŞAMALARI

İlk dört aşama mimari tasarım (proje) hizmetleri; beş ve altıncı aşamalar mimari uygulama hizmetleri kapsamındadır.

 1. aşama - HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
 2. aşama - FİKİR PROJESİ
 3. aşama - ÖN PROJE
 4. aşama - UYGULAMA PROJELERİ

 5. aşama - İHALE ÇALIŞMALARI
 6. aşama - MESLEKİ KONTROLLÜK

Hazırlık Çalışmaları

Hazırlık çalışmalarını tasarıma başlamadan önce yapılan; tasarımı etkileyecek tüm unsurların analiz edilip, belirlendiği aşama olarak kabul edebiliriz.

Bu amaçla;

 • İşverenin proje ile ilgili talepleri, olanakları ve ihtiyaçları tespit edilir.
 • İşveren tarafından temin edilen idari, hukuki, teknik belge ve bilgiler incelenir.
 • Proje çalışması yapılacak alan ile ilgili bilgi alınır, yerinde görülür ve incelenir.
 • Mevcut yapılarda yapılacak düzenlemelerde işverenin temin edeceği projeler incelenir ve yerinde mevcut durum tespit edilir.
 • Tasarım ve uygulama aşamalarında izlenecek yol ve uygulanacak çalışma yöntemi belirlenir.
 • Tasarım ve uygulama çalışmalarına katılacak mühendisler ve diğer uzmanların yapacağı çalışmalar ve bunların koordinasyon şekli saptanır.
 • Projenin bütününü oluşturacak mekanlar ve bunların birbirleriyle ilişkisi araştırılır.
 • Elde edilen bilgiler ve araştırmalara göre yapılan ön eskizler bir rapor eşliğinde işverene sunulur.

Fikir Projesi

Projenin kaderini çizecek yolculuğun güzergahı bu aşamada belirlenir. Hazırlık çalışmalarında yapılan araştırma ve analizlere dayanarak yapılan eskiz çalışmaları plan, kesit, görünüş ve perspektif gibi tekniklerle anlaşılır bir fikir projesi haline getirilerek işverenin karar vermesine yardımcı olunur.

Fikir projesinde şunlar yer alır:

 • Vaziyet planı
 • Yerleşim planı
 • Kat planları ve prensip kesiti
 • Görünüş
 • Perspektif eskizleri,
 • Mimari açıklama raporu
 • Alan hesapları (gerekirse hacim hesapları)
 • Genel maliyet hesabı (ilan edilen B.B. m² B.F.'na dayanarak)

 

Hazırlanan dosya işverene iki nüsha olarak sunulur.

 

 

 

 

 

Ön Proje

Hazırlık ve fikir projesi aşamalarında değerlendirilen ve tasarıma yön veren ihtiyaç programı, işlev şeması, proje alanı ve çevre verileri, işveren istekleri vb. veriler netleştirildikten sonra hazırlanan ön proje çalışmasında tasarım ile ilgili tüm kararlar belirlenir; çizim ve belgelerle açıklanır.

Ön proje aşaması mimar ile işveren arasında tasarıma yönelik mutabakatların sağlandığı, onaylanması durumunda mimarın telif hakkını kazandığı iş aşmasıdır.


Ön projede şunlar yer alır:

 • Vaziyet planı
 • Yerleşim planı
 • Kat planları
 • Çatı planı
 • Kesitler
 • Görünüşler
 • Perspektif çalışmaları
 • Özet mahal listesi
 • Mimari açıklama raporu

 

Hazırlanan dosya üç nüsha olarak işveren onayına sunulur.

Uygulama Projeleri

Onaylanmış ön projeye uygun olacak şekilde, imalat aşamasında büro ve şantiyede kullanılmak amacıyla hazırlanan detaylandırılmış projelerdir. Yapının inşa edilebilmesi için gerekli ölçüler ve malzeme bilgileri belirtilir.

Statik proje ile ilgili yapı elemanlarını, yapıda yer alan tüm donatım sistemlerinin yapıyı etkileyen bütün elemanlarını, yapıda kullanılan imalat ve malzemelerin kullanıldığı yerleri, birleşme şekillerini, biçimlerini ve özelliklerini gösterir. İlgili sistem detayları ve imalat detaylarının referanslarını içerir; imalat pozlarını belirler. Mimari uygulama projesi yapıda yer alan değişik işçiliklerin birbirleri ile sorumluluk sınırlarını belirleyen belgedir. Yapının maliyet tavanının belirlenmesi amacıyla yapılan metraj ve keşiflerinin esasını teşkil eder. Kesin mahal listeleri uygulama projesinin ekidir. Mimari uygulama projesi aynı zamanda koordinasyon projesidir. İnşaat, tesisat, elektrik mühendisleri ve diğer teknik uzmanlar tarafından hazırlanmış projelerde yapıyı etkileyen kısımların bilgileri mimari uygulama projesinde şematik olarak gösterilir.

Sistem detay çizimleri uygulama projesi çalışmaları ile birlikte yürütülen, uygulama projelerine uygun olarak hazırlanan çizimlerdir. Yapının kolayca inşa edilebilmesi için özellik gösteren bölümler ile ilgili malzeme ve imalatların açılımları, özellikleri ve birleşme detaylarını, ayrıntılı ölçülerini, detaylarla ilgili referanslarını içeren, büroda ve şantiyede kullanılabilecek nitelikte standartlara uygun olarak hazırlanmış çizimlerdir. Sistem detayları ilgili bölümlere ait (cephe, çatı, merdiven vb.) kısmi plan, kesit ve görünüş çizimlerinden oluşur.

İmalat detayları uygulama projelerine ve sistem detaylarına uygun olarak hazırlanır ve uygulama projeleri ile birlikte yürütülür. Yapının şantiye dışında, atölye ve fabrikalarda imal edilerek yerine montajı yapılan yapı elemanlarının (cephe kaplamaları, korkuluklar, doğramalar vb.) imalatlarının yapılabilmesi için hazırlanan ayrıntılı çizimlerdir. Genellikle imalatçı firmalar tarafından hazırlanan imalat detayları mimarın olurundan sonra uygulanır. Bu durumda, mimar bu bileşenlerin yerinde diğer imalatlarla uyumunu sağlar.

Uygulama projesi kapsamında;

 • Vaziyet planını,
 • Yapı veya yapıların yerleşme planını,
 • Yapının tüm birbirinden farklı planlarını,
 • Yapının en az iki adet kesitini,
 • Yapının birbirinden farklı görünüşlerini,
 • Merdiven, çatı, cephe vb. sistem detaylarını (plan - kesit ve görünüş olarak),
 • Mahal listelerini

içeren uygulama proje dosyası hazırlanır.

Hazırlanan proje dosyası işverene dört nüsha olarak sunulur.

*Uygulama projesi mimari tasarım hizmetlerinin son aşamasıdır. Uygulama projesi teslimi ile mimari tasarım hizmetleri sona erer. Bu aşamadan sonra yapılacak çalışmalar mimari uygulama hizmetleri kapsamında yer alır.

**Mimari uygulama hizmetlerine geçmeden önce; teknik şartname, keşif-metraj, yapı maliyet tavanı çalışmaları ile özel teknik şartname, teklif alma şartnamesi, sözleşme taslağı gibi ihale belgeleri bedeli işveren tarafından ayrıca ödenmek üzere bu konu üzerinde uzmanlaşmış hizmet ortaklarımız tarafından hazırlanabilir.

İhale Çalışmaları

İşverene projenin gerçekleştirilmesi sırasında yüklenicileri seçebilmesi için yardımcı olmak amacıyla yapılacak çalışmalar ihale çalışmaları kapsamında değerlendirilir.

Yüklenici ya da yapımcıların yeterlilikleri araştırılır; vermiş oldukları teklifler incelenir. İşverene yapılan incelemelerin sonuçları rapor olarak sunulur. İşveren ile yükleniciler arasında yapılacak sözleşmelerin imzalanmasında danışmanlık yapılır.

Mesleki Kontrollük

Uygulama sürecinde inşaatın mimari proje ve detaylarına, standart ve şartnamelere uygun olarak inşa edilmesi amacıyla yapılan çalışmaları içeren iş aşamasıdır.

Bu kapsamda;

 • Uygulama süresince işle ilgili her türlü teknik ve mimari konuda işverene yardımcı olunur.
 • Yüklenicilerin, imalatçıların ve satın alınacak malzemelerin seçiminde işverene yardımcı olunur.
 • İş başlama izinleri verilir. Yüklenicilere İş başlangıcında yerinde yapılacak iş açıklanır.
 • İmalat ve uygulamalar düzenli ya da habersiz şantiye ziyaretleri ile yerinde incelenir.
 • İmalatların mimari proje ve detaylarına, standart ve şartnamelere uygunluğunu sağlamak üzere yüklenicilere gerekli talimatlar verilir.
 • Uygulama sırasında meydana gelebilecek zorunlu değişiklikleri yansıtan ek proje ve detaylar hazırlanır.
 • İş bitiminde yapıldı projeleri teslim edilir.
 • Kesin hesaplar incelenir ve onaylanır.
 • İşveren tarafından yapılacak kabul işlem ve incelemelerinde hazır bulunulur ve işverene yardımcı olunur.
 • Yerinde yapılan inceleme sonucu yapının sözleşme ve eklerine, projelerine ve şartnamelerine uygun yapıldığı belirlenirse, yapının kabulü yapılır.